Wtorek, 11 Grudzień 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Prze?ywamy II niedziel? zwyk?? w ci?gu roku. W okresie zwyk?ym wspominamy misterium Chrystusa w ca?ej jego pe?ni.

Więcej…

 

Read more1. Obchodzimy dzisiaj ?wi?to Chrztu Pa?skiego, ktre jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzi? ustanowienia chrztu chrze?cija?skiego.

Więcej…

 

Read more1. Obchodzimy dzisiaj Urocz. Objawienia Pa?skiego, czyli Trzech Krli. Wspominamy misterium objawienia si? S?owa Wcielonego ca?emu ?wiatu.

Więcej…

 

Read more 1. Rozpoczynamy dzi?ki Bo?ej ?askawo?ci Nowy Rok Pa?ski 2017. Obchodzimy dzisiaj urocz. ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi, a tak?e ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokj.

Więcej…

 

Read more”Gloria in Excelsis Deo” – Chwa?a na wysoko?ci Bogu, ktry tak wielk? mi?o?? nam okaza?, ?e sta? si? jednym z nas. Narodzenie Syna Bo?ego w Betlejem zapocz?tkowa?o dzie?o zbawcze zapowiedziane po grzechu pierwszych ludzi, na pocz?tku ?wiata.

Więcej…

 
Więcej artykułów…