Sobota, 16 Luty 2019

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

Spotkanie z Rycerzami Kolumba

Spotkanie z Rycerzami Kolumba26 lutego go?cili?my w naszej parafii Rycerzy Kolumba, czyli Wsplnot? Katolickich M??czyzn. Przyjechali oni, aby zach?ci? naszych m??czyzn do w??czenia si? do tej Wsplnoty.


Pi?? powodw, aby zosta? Rycerzem Kolumba:
1. Jako cz?onek najwi?kszej na ?wiecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji b?dziesz we wsplnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.

2. Osobiste zaanga?owanie w dzia?alno?? Zakonu dostarczy ci okazji s?u?enia – w duchu braterstwa i mi?osierdzia – Ko?cio?owi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a tak?e s?u?enia twojej spo?eczno?ci i tym w?rd nas, ktrych los najbardziej dotkn??.

3. Aktywne uczestnictwo w dzia?alno?ci rady – duchowej, bratniej, spo?ecznej, sportowej i rozrywkowej – b?dzie dla Ciebie szko?? przewodzenia i da Ci szans? rozwoju osobistego.

4. B?dziesz mia? satysfakcj? z przynale?no?ci do organizacji podzielaj?cej Twoje religijne przekonania, ktra ??czy m??czyzn o wsplnym ?wiatopogl?dzie w d??eniu do wsplnego celu i stwarza mo?liwo?ci zawi?zania i utrwalania na lata wi?zw przyja?ni.

5. S?uszna duma, ktr? b?dziesz odczuwa? jak wszyscy rycerze, wiedz?c, ?e nasza organizacja nie ust?puje nikomu pierwsze?stwa w s?u?eniu oparciem Ojcu ?wi?temu, biskupom i ksi??om, w s?u?bie bli?nim, szczeglnie tym najbardziej potrzebuj?cym, a tak?e staje zjednoczona w obronie warto?ci chrze?cija?skich wobec atakw na rodzin? i niewinne ?ycie ludzkie.

Wymagania:
Cz?onkami Rycerzy Kolumba mog? by? jedynie m??czy?ni, ktrzy uko?czyli 18 lat i s? praktykuj?cymi katolikami pozostaj?cymi w duchowej ??czno?ci ze Stolic? Apostolsk?. Wymg bycia praktykuj?cym katolikiem oznacza, ?e dany m??czyzna akceptuje Urz?d Nauczycielski Ko?cio?a Katolickiego w sprawach wiary i moralno?ci, d??y do ?ycia zgodnego z przykazaniami Ko?cio?a Katolickiego, a tak?e mo?e przyst?powa? do Sakramentw ?wi?tych.

Spotkanie z Rycerzami Kolumba Spotkanie z Rycerzami Kolumba