Sobota, 15 Grudzień 2018

Ksi?dz proboszcz obchodzi? 54 urodziny

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego9 lipca br. 54 rocznic? urodzin obchodzi? proboszcz msza?skiej parafii, ks. Krystian Gawle?ski.

Podczas uroczystej Eucharystii ?yczenia Bo?ego B?ogos?awie?stwa i wielu ?ask Bo?ych sk?adali mu cz?onkowie Rady Parafialnej, przedstawiciele stowarzysze? i instytucji z terenu Mszany, w?adze gminy i mieszka?cy. Dla ksi?dza za?piewa? chr "Mszanianka", zjawi?o si? wiele pocztw sztandarowych.


Ks. Krystian urodzi? si? 9 lipca 1962 roku. Wychowa? si? w Radzionkowie. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 13 maja 1989 roku. Msza?sk? parafi? obj?? w 2009. Wcze?niej by? wikarym m.in. w parafii ?w. Augustyna w Lipinach, Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie, ?ci?cia Jana Chrzciciela w Tychach, ?w. Marii Magdaleny w Be?ku, ?w. Miko?aja w ??ce, ?w. Jana Sarkandra w Rybniku i ?w. Barbary w Chorzowie.

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego