Czwartek, 24 Styczeń 2019

altDrodzy Diecezjanie!

Od dzisiejszej niedzieli nasz "Go?? Niedzielny" ukazuje si? w odnowionej szacie graficznej.

Korzystaj?c z tej okazji, zach?cam Was, Bracia i Siostry, do sta?ego czytania naszego archidiecezjalnego tygodnika, ktry s?u?y dzie?u ewangelizacji, wzmacnia nasze przywi?zanie do wiary i ?wiata chrze?cija?skich warto?ci oraz jest znacz?c? pomoc? w duszpasterstwie. "Go?? Niedzielny", za?o?ony przez pierwszego biskupa katowickiego Augusta Hlonda jako pismo diecezjalne, sta? si? tygodnikiem o zasi?gu oglnopolskim. Od 5 lat przewodzi na li?cie tygodnikw opinii o najwy?szym nak?adzie, to znaczy znajduje si? w grupie tygodnikw maj?cych najwi?ksz? liczb? odbiorcw i czytelnikw.


Bracia i Siostry!
W ubieg?ym roku zosta?a utworzona grupa archidiecezjalnych mediw, ktre pracuj? teraz w ramach jednego podmiotu pod nazw? "Instytut Go?? Media". Tworz? go: Go?? Niedzielny, Radio eM, Ma?y Go?? Niedzielny oraz portale internetowe: gosc.pl oraz wiara.pl. Przeprowadzona konsolidacja nie oznacza ujednolicenia formy i tre?ci, bo poszczeglne media pos?uguj? si? odmiennymi ?rodkami, s? adresowane do r?nych odbiorcw i maj? ambicj?, aby jak najszerzej dociera?, informowa? i formowa?. Wszystkie jednak s?u?? jednemu celowi: sprawie ewangelizacji, umacnianiu ?wiata chrze?cija?skich warto?ci oraz przybli?aniu nauki Ko?cio?a w aktualnych kwestiach.


Siostry i Bracia,
Redakcjom katolickich mediw naszej archidiecezji ?ycz? b?ogos?awie?stwa Bo?ego, ws?uchiwania si? w inspiracje p?yn?ce od Ducha ?wi?tego, ktry buduje Ko?ci? i prowadzi dzie?o g?oszenia Dobrej Nowiny.
Wyra?am przekonanie, ?e wszystkie w/w podmioty tworz?ce "Instytut Go?? Media", maj?c ?wiadomo?? swojej s?u?ebnej roli, b?d? si? przyczynia?y do budowania Ko?cio?a - Wsplnoty; Ko?cio?a ?ywego, ?wiadomego swej odpowiedzialno?ci za losy g?oszenia Dobrej Nowiny, i w tym samym duchu b?d? formowa?y wierz?cych Chrystusow? Ewangeli?, aby ostatecznie "?wiat" uwierzy?, ?e Panem jest Jezus!


Wszystkim korzystaj?cym z mediw archidiecezji katowickiej, zw?aszcza rodzicom dzieci i m?odzie?y, udzielam pasterskiego b?ogos?awie?stwa.

Ks. Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 28 kwietnia 2016 r.