Czwartek, 16 Sierpień 2018

Ogłoszenia niedzielne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13.03.2016

Read moreW pi?t? niedziel? czasu paschalnego przygotowania zmienia si? charakter tego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy ?w. b?dziemy modli? si? prefacj? o M?ce Pa?skiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczy?nie zwyczaj zas?aniania krzy?y.

Więcej…

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 06.03.2016

Read more?wieckie francuskie kalendarze wspominaj? dzie? okre?lany Mi-Carme, ktry wyznacza po?ow? czasu pomi?dzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. Chrze?cijanom ten czas wyznacza dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu - niedziela Laetare. Wyj?tkowo?? tej niedzieli podkre?la r?owy kolor szat liturgicznych.

Więcej…

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28.02.2016

Read more

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrcenia i przemiany ?ycia. Opowiada nam jednocze?nie o Bogu cierpliwym, ktry pragnie wspomaga? nasze wysi?ki i d??enia, by przynosi?y jak najpi?kniejsze owoce. Chcemy podejmowa? ten wysi?ek.

Więcej…

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2016

Read more

Co roku w drug? niedziel? okresu paschalnego przygotowania rozwa?amy ewangelijn? perykop? przemienieniu Chrystusa na wysokiej grze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukaza? blask swojego bstwa i pokaza?, kim jest, by umacnia? nas w wierze i na drogach ?yciowego powo?ania. Nie bjmy si? Jemu zaufa?, pozwlmy Mu dzia?a? w nas i przez nas.

Więcej…

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14.02.2016

Read more

Co roku w pierwsz? niedziel? Wielkiego Postu czytamy Ewangeli? o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyci??y? wszystkie szata?skie pokusy i chce nas nauczy? umiej?tno?ci ich przezwyci??ania. Z Bo?? pomoc? sami mo?emy i powinni?my odrzuca? szata?skie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze z?em.

Więcej…

 
Więcej artykułów…