Wtorek, 24 Kwiecień 2018

Ogłoszenia niedzielne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 06.03.2016

Read more?wieckie francuskie kalendarze wspominaj? dzie? okre?lany Mi-Carme, ktry wyznacza po?ow? czasu pomi?dzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. Chrze?cijanom ten czas wyznacza dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu - niedziela Laetare. Wyj?tkowo?? tej niedzieli podkre?la r?owy kolor szat liturgicznych.

Więcej…

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28.02.2016

Read more

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrcenia i przemiany ?ycia. Opowiada nam jednocze?nie o Bogu cierpliwym, ktry pragnie wspomaga? nasze wysi?ki i d??enia, by przynosi?y jak najpi?kniejsze owoce. Chcemy podejmowa? ten wysi?ek.

Więcej…

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2016

Read more

Co roku w drug? niedziel? okresu paschalnego przygotowania rozwa?amy ewangelijn? perykop? przemienieniu Chrystusa na wysokiej grze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukaza? blask swojego bstwa i pokaza?, kim jest, by umacnia? nas w wierze i na drogach ?yciowego powo?ania. Nie bjmy si? Jemu zaufa?, pozwlmy Mu dzia?a? w nas i przez nas.

Więcej…

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14.02.2016

Read more

Co roku w pierwsz? niedziel? Wielkiego Postu czytamy Ewangeli? o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyci??y? wszystkie szata?skie pokusy i chce nas nauczy? umiej?tno?ci ich przezwyci??ania. Z Bo?? pomoc? sami mo?emy i powinni?my odrzuca? szata?skie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze z?em.

Więcej…

 

V NIEDZIELA ZWYK?A - 07.02.2016

Read more

Rozpoczynaj?cy si? dzisiaj 49. Tydzie? Modlitw o Trze?wo?? Narodu, a w ?rod? czas Wielkiego Postu, niech zaowocuj? dobrymi postanowieniami i ich wiern? realizacj?, a wy?o?ona Parafialna Ksi?ga Trze?wo?ci niech b?dzie bod?cem do ich podj?cia. To ju? ostatnie dni karnawa?u. Prze?yjmy je w duchu chrze?cija?skiej rado?ci.

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

Więcej…

 
Więcej artykułów…