Niedziela, 25 Luty 2018

Ogłoszenia niedzielne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14.02.2016

Read more

Co roku w pierwsz? niedziel? Wielkiego Postu czytamy Ewangeli? o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyci??y? wszystkie szata?skie pokusy i chce nas nauczy? umiej?tno?ci ich przezwyci??ania. Z Bo?? pomoc? sami mo?emy i powinni?my odrzuca? szata?skie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze z?em.

Więcej…

 

V NIEDZIELA ZWYK?A - 07.02.2016

Read more

Rozpoczynaj?cy si? dzisiaj 49. Tydzie? Modlitw o Trze?wo?? Narodu, a w ?rod? czas Wielkiego Postu, niech zaowocuj? dobrymi postanowieniami i ich wiern? realizacj?, a wy?o?ona Parafialna Ksi?ga Trze?wo?ci niech b?dzie bod?cem do ich podj?cia. To ju? ostatnie dni karnawa?u. Prze?yjmy je w duchu chrze?cija?skiej rado?ci.

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

Więcej…

 

IV NIEDZIELA ZWYK?A - 31.01.2016

Read more

W wydarzeniu opisywanym w dzisiejszej Ewangelii mo?na zobaczy? jakby resume Jezusowej misji: b?dzie naucza?, uzdrawia?, ale w ko?cu zostanie odrzucony przez swj nard i wydany na ?mier?. Stanowi ono rwnie? zapowied?, ?e za wierno?? Chrystusowi trzeba czasem zap?aci? najwy?sz? cen?. Pro?my Go zatem, by nam pomaga? by? wiernymi i by umacnia? nasze ?wiadectwo.

Więcej…

 

II NIEDZIELA ZWYK?A - 17.01.2016 r.

Read more

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonuj?cego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, Jezusa objawiaj?cego swoj? chwa?? i moc. Uczniowie, ktrzy byli ?wiadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy jeste?my gotowi uwierzy? Jezusowi, ktry swoj? moc chwa?? objawia w swoim Ko?ciele, zw?aszcza w sakramentach ?wi?tych? Podejmijmy refleksj? tymi pytaniami w ci?gu tego tygodnia.

Więcej…

 

Read more

 

 

 

 

Dzisiejsze ?wi?to to równie? ?wi?to epifanii, czyli objawienia si? Boga. To uroczyste rozpocz?cie publicznej dzia?alno?ci Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to tak?e zapowied? naszego chrztu, podczas którego ka?dy z nas sta? si? umi?owanym dzieckiem Boga. Na pocz?tku dzisiejszych Mszy ?wi?tych  zostaniemy pokropieni woda ?wi?con?, by przypomnie? sobie moment naszego chrztu i u?wiadomi? sobie jego warto?? i znaczenie. W blasku zapalonych ?wiec odnowimy te? przyrzeczenia chrzcielne.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…