Sobota, 16 Luty 2019

Spotkanie z Rycerzami Kolumba

Spotkanie z Rycerzami Kolumba26 lutego go?cili?my w naszej parafii Rycerzy Kolumba, czyli Wsplnot? Katolickich M??czyzn. Przyjechali oni, aby zach?ci? naszych m??czyzn do w??czenia si? do tej Wsplnoty.


Pi?? powodw, aby zosta? Rycerzem Kolumba:
1. Jako cz?onek najwi?kszej na ?wiecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji b?dziesz we wsplnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.

2. Osobiste zaanga?owanie w dzia?alno?? Zakonu dostarczy ci okazji s?u?enia – w duchu braterstwa i mi?osierdzia – Ko?cio?owi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a tak?e s?u?enia twojej spo?eczno?ci i tym w?rd nas, ktrych los najbardziej dotkn??.

3. Aktywne uczestnictwo w dzia?alno?ci rady – duchowej, bratniej, spo?ecznej, sportowej i rozrywkowej – b?dzie dla Ciebie szko?? przewodzenia i da Ci szans? rozwoju osobistego.

4. B?dziesz mia? satysfakcj? z przynale?no?ci do organizacji podzielaj?cej Twoje religijne przekonania, ktra ??czy m??czyzn o wsplnym ?wiatopogl?dzie w d??eniu do wsplnego celu i stwarza mo?liwo?ci zawi?zania i utrwalania na lata wi?zw przyja?ni.

5. S?uszna duma, ktr? b?dziesz odczuwa? jak wszyscy rycerze, wiedz?c, ?e nasza organizacja nie ust?puje nikomu pierwsze?stwa w s?u?eniu oparciem Ojcu ?wi?temu, biskupom i ksi??om, w s?u?bie bli?nim, szczeglnie tym najbardziej potrzebuj?cym, a tak?e staje zjednoczona w obronie warto?ci chrze?cija?skich wobec atakw na rodzin? i niewinne ?ycie ludzkie.

Wymagania:
Cz?onkami Rycerzy Kolumba mog? by? jedynie m??czy?ni, ktrzy uko?czyli 18 lat i s? praktykuj?cymi katolikami pozostaj?cymi w duchowej ??czno?ci ze Stolic? Apostolsk?. Wymg bycia praktykuj?cym katolikiem oznacza, ?e dany m??czyzna akceptuje Urz?d Nauczycielski Ko?cio?a Katolickiego w sprawach wiary i moralno?ci, d??y do ?ycia zgodnego z przykazaniami Ko?cio?a Katolickiego, a tak?e mo?e przyst?powa? do Sakramentw ?wi?tych.

Spotkanie z Rycerzami Kolumba Spotkanie z Rycerzami Kolumba