Sobota, 16 Luty 2019

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

W pa?dzierniku mija 75. lat od m?cze?skiej ?mierci ks. Franciszka Styry

Ks. Franciszek StyraW pa?dzierniku mija 75. rocznica m?cze?skiej ?mierci w O?wi?cimiu by?ego proboszcza naszej parafii, Ks. Franciszka Styry. W jego intencji zostanie odprawiona msza ?w. w najbli?szy poniedzia?ek, 10 pa?dziernika o godz. 7.00 rano.

Ksi?dz Franciszek Styra by? proboszczem parafii w Mszanie przez 18 lat, w trudnym okresie mi?dzywojennym, w latach 1924 - 1941.
Urodzi? si? 28 listopada 1882 r. w miejscowo?ci Biedrzychowice w powiecie prudnickim w diecezji wroc?awskiej. Jego matka nazywa?a si? Paulina Styra z domu Miczkw, ojciec Jzef Styra by? drobnym cha?upnikiem. 18 lutego 1903 r. Franciszek wst?pi? do Seminarium we Wroc?awiu. 27 czerwca 1907 r. z r?k bp Adolfa Bertrama otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie.


W 1923 roku dekretem biskupim zostaje powo?any do parafii ?w. Jerzego w Mszanie, gdzie pe?ni pos?ug? kapelana pomagaj?cego ks. Tuskerowi, ktry ze wzgl?du na bardzo z?y stan zdrowia od kilku lat nie pe?ni? ju? wszystkich obowi?zkw proboszcza. Ks. W. Tusker zmar? 6 stycznia 1924 r. Ks. Franciszek Styra zosta? oficjalnie mianowany proboszczem parafii w Mszanie 22 lutego 1924 r. Zamieszka? w parafii jako proboszcz od dnia 4 marca 1924 r.
W swojej pos?udze ks. Styra skupi? si? na duszpasterstwie i rozwoju ?ycia religijnego parafii. Aktywizowa? istniej?ce organizacje przyko?cielne i zak?ada? nowe. Istotnym elementem dzia?a? duszpasterskich by?y rekolekcje, ktre regularnie odbywa?y si? na terenie parafii. Now? form? dzia?alno?ci duszpasterskiej by?y pielgrzymki oraz wycieczki parafialne. Pierwsza pielgrzymka zosta?a zorganizowana do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1927 r., a wycieczka w 1930 r. do Krakowa, Wieliczki i Czernej.


Jako rz?dca parafii ks. Styra okaza? si? bardzo sprawnym i skrupulatnym administratorem. Podj?? prace remontowe w ?wi?tyni oraz na probostwie. W 1925 r. rozpocz??a si? modernizacja wn?trza ko?cio?a. Na cmentarzu 13 wrze?nia 1925 r. ods?oni?to pomnik poleg?ych powsta?cw w III powstaniu ?l?skim. W 1926 r. w lesie proboszczowskim odby? si? kurs instruktorski dla okr?gu rybnickiego ZHP. Proboszcz prowadzi? ponadto lekcje religii w msza?skich szko?ach. Jego zaanga?owanie w budow? pomnika oraz poparcie dla harcerstwa wyra?nie dowiod?o, ?e wbrew obawom niektrych swoich parafian nie przejawia? postawy proniemieckiej.


Ju? pierwszego dnia II wojny ?wiatowej interwencja ks. Styry uratowa?a przed rozstrzelaniem przez Niemcw kilku nastoletnich ch?opcw, podejrzewanych przez hitlerowcw o strzelanie do nacieraj?cych wojsk. Cho? msza?ski proboszcz stroni? od polityki, nie unikn?? aresztowania. Zosta? zatrzymany przez gestapo 15 kwietnia 1941 r. i osadzony w wi?zieniu w Rybniku. Po trzech miesi?cach wywieziono ks. Styr? do O?wi?cimia. Zachowa? si? dokument jego przemeldowania z wi?zienia w Rybniku do obozu pracy w Auschwitz z dat? 17 lipca 1941 r. Nieludzko traktowany, bity i zmuszany do niewolniczej pracy kap?an szybko podupad? na zdrowiu. Po czterech miesi?cach pobytu w O?wi?cimiu ci??ko zachorowa?. Z rany na stopie powsta? wielki obrz?k, wda?a si? gangrena. Do straszliwych bole?ci do??czy?o si? zapalenie p?uc i opon mzgowych. Ks. Styra zmar? w nocy z 9 na 10 pa?dziernika 1941 r. po pi?ciu miesi?cach od chwili aresztowania, w wieku 59 lat.


Obecnie w ko?ciele ?w. Jerzego w Mszanie w g?wnym przedsionku po lewej stronie znajduje si? tablica upami?tniaj?ca by?ego proboszcza, jego imi? nosi rwnie? jedna z ulic w Mszanie.

Obszerny materia? na temat dziejw ks. Styry i msza?skiej parafii w okresie, gdy by? w niej proboszczem znajdziecie TUTAJ