Sobota, 15 Grudzień 2018

M?odzie? naszego gimnazjum przyj??a w Po?omi sakrament bierzmowania

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z MszanyW poniedzia?ek, 6 czerwca, m?odzie? naszej parafii z klas III gimnazjum przyj??a sakrament bierzmowania. Uroczyste nabo?e?stwo odby?o si? w ko?ciele pw. Nawiedzenia Naj?wi?tszej Marii Panny w Po?omi.

Przewodniczy? mu ks. arcybiskup Wiktor Skworc.

Bierzmowanie jest sakramentem, przez ktry ju? wcze?niej ochrzczeni otrzymuj? dar samego Ducha ?wi?tego, doskonalej ??cz? si? z Ko?cio?em i mocniej s? zobowi?zani jako prawdziwi ?wiadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary s?owem i czynem.


Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzy?ma na czole na znak piecz?ci duchowej, znamienia Ducha ?wi?tego, ktre otrzymuje jako dojrza?y wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch ?wi?ty, ktry daje moc i rado?? bycia ?wiadkiem Chrystusa w ludzkiej spo?eczno?ci, a tak?e r?norakie dary, ktre umo?liwiaj? odpowiedzialn? wsp?prac? w budowaniu chrze?cija?skiej wsplnoty i aktywne uczestnictwo w ?yciu Ko?cio?a.


Podobnie jak przy chrzcie, tak i przy bierzmowaniu przyjmuj?cemu sakrament towarzyszy ?wiadek. Jego powinno?ci? jest troszczy? si?, aby bierzmowany post?powa? jak prawdziwy ucze? Chrystusa i wiernie wype?ni? zobowi?zania, wynikaj?ce z tego sakramentu.

Zdj?cia: P. Wro?yna

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany

Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany Bierzmowanie 2016 gimnazjalistw z Mszany