Sobota, 15 Grudzień 2018

Dzieci pierwszokomunijne pielgrzymowa?y do katowickiej Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do KatedryTo jeden z nielicznych dni w roku, gdy w Archikatedrze Chrystusa Krla w Katowicach jest tak bia?o. W niedziel?, 19 czerwca 2016 r., do najwa?niejszej ?wi?tyni w diecezji pielgrzymowa?y dzieci wczesno i pierwszokomunijne, w tym tak?e w naszej parafii.

Spotkanie odby?o si? pod has?em „Przez chrzcieln? bram? mi?osierdzia pielgrzymujemy do Chrystusa Krla”.


Uroczysto?ci rozpocz??y si? przed ?wi?tyni?. Podczas pikniku na schodach wyst?pi? zesp? „Promyczki”.

P?niej w procesji dzieci z rodzicami wesz?y do katedry. W czasie nabo?e?stwa dzieci wczesno i pierwszokomunijne wype?nia?y uczynki mi?osierdzia. Modli?y si? za ?ywych i umar?ych oraz z?o?y?y dar materialny – s?odycze, ?ywno??, ?rodki czysto?ci. Diecezjalne Cartias przeka?e te dary potrzebuj?cym rodzinom.

Po nabo?e?stwie odby?a si? msza ?w. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. Na zako?czenie mszy ?w. arcybiskup zada? dzieciom zadanie domowe, aby zabra?y Jezusa ze sob? na wakacje.


To niedzielne spotkanie zako?czy?o si? wsplnym zdj?ciem na schodach katedry.

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry