Sobota, 15 Grudzień 2018

Cenne odkrycia w ksi?dze metrykalnej z msza?skiej parafii

altW przekazanej przez nasz? parafi? w 2011 roku do Archiwum Archidiecezji w Katowicach ksi?dze metrykalnej z lat 1638 - 1775 archiwi?ci odkryli bezcenne z historycznego punktu widzenia dokumenty. W?a?nie zosta?y zaprezentowane.

Znaleziono m.in. r?kopis antyfony z XV wieku, r?kopisy kaza? w j?zyku niemieckim i polskim, karty z drukowanego XVIII-wiecznego kalendarza i wiele innych. Znalezisko okaza?o si? tak wa?ne, ?e w czwartek, 2 czerwca, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu ?l?skiego w Katowicach zorganizowano specjaln? konferencj?.

Nad dokumentami z Mszany pochylali si? badacze z kilku r?nych uniwersytetw. Najcenniejsze dokumety odkryto podczas konserwacji w oprawie ksi?gi - np. XV-wieczna karta pergaminowa wyrwana z antyfonarza pos?u?y?a za wzmocnienie ok?adki metryki.


Z naszego punktu widzenia rwnie ciekawa, jak ?redniowieczne r?kopisy, jest sama metryka. Zawiera wiele bezcennych dla poznania historii parafii i ca?ej wsi Mszana informacji.

Za?o?y? j? w 1638 roku wczesny pleban msza?skiej parafii, Vitus Melchior Machatius. Zapiski o chrztach, ?lubach i pogrzebach by?y prowadzone przez o?miu kolejnych plebanw, a tak?e dwch wikarych, 2 plebanw parafii o?ciennych oraz kilku franciszkanw.

Za?o?yciel kroniki, pleban Machatius, ?y? w bardzo ci??kich czasach, podobnie jak jego wcze?ni parafianie. Trwa?a w?a?nie ostatnia faza wojny 30-letniej. W jednym z zapiskw pleban ubolewa?, ?e nie mo?e pochowa? zmar?ego, bo do wsi wkroczyli Szwedzi. Wojska naje?d?cy by?y s?awne z okrucie?stwa. Ca?a okoliczna ludno?? uciek?a do lasu, podobnie jak i w ko?cu sam Machatius, ktry prawdopodobnie uciek? z parafii.


Jak podkre?lali na konferencji naukowcy, msza?ska ksi?ga metrykalna nie jest najstarszym, ale jednym z najcenniejszych tego typu zabytkw. Na pewno zapisy pogrzebw by?y w niej prowadzone jako pierwsze w ca?ej diecezji.


Archiwum Diecezjalne w Katowicach planuje wydanie specjalnej publikacji, prezentuj?cej bezcenne dokumenty. Ksi??ka powinna ukaza? si? jesieni?. Ma do niej zosta? tak?e do??czona p?yta z XV-wieczn? antyfon?, ktr? uda?o si? odtworzy? i wykona? chrowi z Chorzowa.

Miros?awa Ksi??ek-Rduch

Zmieniony (Niedziela, 05. Czerwiec 2016 09:26)