Czwartek, 24 Styczeń 2019

Dzie? Fatimski w naszym ko?ciele

Nabo?e?stwo fatimskieW pi?tek, 13 maja obchodzili?my Dzie? Fatimski. Na ten dzie? przypada?a 99 rocznica objawienia fatimskiego i 35 rocznica zamachu na ?w. Jana Paw?a II.

W wype?nionym po brzegi ko?ciele o godzinie 16.30 rozpocz?li?my odmawianie R?a?ca Fatimskiego, po nim odprawili?my msz? ?w. szkoln?, a nast?pnie wok? ko?cio?a mia?a miejsce procesja z figur? Matki Bo?ej Fatimskiej, ktr? ponie?li ojcowie naszych dzieci komunijnych.


Za liczny udzia? oraz zaanga?owanie w przygotowanie i odprawienie nabo?e?stwa sk?adamy wszystkim serdeczne Bg zap?a?!

Zdj. Krystian Wro?yna

Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie

Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie

Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie

Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie Nabo?e?stwo fatimskie