Czwartek, 24 Styczeń 2019

Nabo?e?stwo Drogi ?wiat?a w naszym ko?ciele

Droga ?wiat?aW pi?tek, 22 kwietnia, po mszy ?w. wieczornej, odprawili?my w naszym ko?ciele Drog? ?wiat?a. Dzi?kujemy parafianom za liczny udzia? w tym wielkanocnym nabo?e?stwie.

Droga ?wiat?a - jest to nabo?e?stwo oparte na rozwa?aniu wydarze? od Zmartwychwstania Pa?skiego do Zes?ania Ducha ?wi?tego. Nabo?e?stwo powsta?o w 1988 roku we W?oszech w rodzinie salezja?skiej. Droga ?wiat?a zosta?a umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku zosta?a oficjalnie zatwierdzona przez rzymsk? Kongregacj? ds. Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentw.

Od tamtego czasu w wielu parafiach na ?wiecie wprowadzono jej odprawianie.


Droga ?wiat?a - Via Lucis jest odpowiednikiem Drogi Krzy?owej (Via Crucis). Identyczna jest liczba stacji.


Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Aposto?owie przybywaj? do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwsta?y Pan objawia si? Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwsta?y Jezus ukazuje si? uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Uczniowie rozpoznaj? Pana przy ?amaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwsta?y Pan ukazuje si? aposto?om
Stacja VII – Jezus przekazuje Ko?cio?owi dar pokoju i pojednania
Stacja VIII – Zmartwychwsta?y Pan umacnia wiar? Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwsta?y Pan spotyka uczniw nad jeziorem
Stacja X – Zmartwychwsta?y Pan przekazuje w?adz? pastersk? Piotrowi
Stacja XI – Wielkie rozes?anie uczniw przez Jezusa
Stacja XII – Jezus wst?puje do nieba
Stacja XIII – Uczniowie z Maryj? oczekuj? w wieczerniku na Zes?anie Ducha ?wi?tego
Stacja XIV – Jezus posy?a Ko?cio?owi Ducha ?wi?tego

Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a

Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a