Czwartek, 24 Styczeń 2019

?wi?te Triduum Paschalne w naszej ?wi?tyni

altTriduum Paschalne M?ki i Zmartwychwstania Pa?skiego to szczyt ca?ego roku liturgicznego. Tak?e w naszej ?wi?tyni rozpocz??o si? ono Msz? Wieczerzy Pa?skiej w Wielki Czwartek.


Podczas Naj?wi?tszej Ofiary w Wielki Czwartek wspominali?my wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kap?a?stwa. Na zako?czenie uroczysto?ci Cia?o Chrystusa zosta?o przeniesione do ciemnicy. Tabernakulum zosta?o opr?nione i otwarte.

Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku

Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku

Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku

Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku Uroczysto?ci Wielkiego Czwartku


W Wielki Pi?tek nie sprawuje si? Eucharystii. O godz. 9.00 odprawili?my nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej. O godz. 18.00 rozpocz??a si? Liturgia M?ki Pa?skiej. Sk?ada si? ona z trzech cz??ci: Liturgii S?owa, adoracji Krzy?a i obrz?dw Komunii.


Rozpocz??a si? adoracja Krzy?a. Przez dwa tygodnie wszystkie krzy?e w ko?cio?ach by?y zas?oni?te. W Wielki Pi?tek ukazuje si? je ponownie wiernym. Kap?an ods?ania krzy?, ?piewaj?c: „Oto drzewo krzy?a, na ktrym zawis?o zbawienie ?wiata”, a wszyscy odpowiadaj?c: „Pjd?my z pok?onem”, padaj? na kolana, wielbi?c Zbawiciela.

Wielkopi?tkow? liturgi? ko?czy przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Bo?ego Grobu. Monstrancja jest przykryta bia?ym welonem na pami?tk? ca?unu, ktrym spowito doczesne szcz?tki Jezusa. W pi?tkowy wieczr i przez ca?? Wielk? Sobot? trwa adoracja. Wielu przysz?o tak?e uca?owa? krzy?.

Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku

Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku

Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku Uroczysto?ci Wielkiego Pi?tku


Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
O godz. 9.00, 12.00 i 15.00 kap?ani po?wi?cili pokarmy, przyniesione licznie przez parafian w koszyczkach. Mo?na rwnie? by?o z?o?y? swj dar do kosza przy o?tarzu, przeznaczonego na wsparcie ubogich.

To, co w tym dniu najwa?niejsze, rozpocz??o si? wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie by?a typow? msz?, gdy? oprcz Liturgii S?owa i Liturgii Eucharystycznej sk?ada?a si? z Liturgii ?wiat?a i Liturgii Chrzcielnej. Rozpocz??a si? przed ko?cio?em, gdzie wok? rozpalonego ogniska stan?li kap?ani i s?u?ba liturgiczna. Nast?pi?o po?wi?cenie ognia i zapalenie pascha?u. Z zapalonym pascha?em procesja wchodzi do nieo?wietlonego ko?cio?a. ?wiat?o rozprasza nie tylko ciemno?ci, ale tak?e obawy. Chrystus jest tym, ktry swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemno?ci grzechu i ?mierci, ktry na powrt wlewa w serca rado?? ?ycia. A gdy kap?an po doj?ciu do o?tarza trzeci raz pokazuje ?wiat?o Chrystusa, zapalaj? si? wszystkie ?wiat?a.

Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty

Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty

Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty

Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty

Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty Uroczysto?ci Wielkiej Soboty


W niedzielny poranek, przed msz? ?w. o godz. 7.00 odby?a si? uroczysta procesja rezurekcyjna. Chrze?cijanie ca?emu ?wiatu og?osili radosn? wie??: mo?ecie ju? otrze? ?zy, ?mier? zosta?a pokonana.

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego