Środa, 23 Styczeń 2019

Do I Komunii ?w. z trzeciej klasy

altDzieci, ktre rozpoczn? edukacj? szkoln? w roku szkolnym 2016/2017, na terenie archidiecezji katowickiej przyst?pi? do I Komunii ?wi?tej w trzeciej klasie szko?y podstawowej, niezale?nie od wieku rozpocz?cia szkolnej edukacji.

Tak zadecydowa? metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w zarz?dzeniu z 7 marca br., maj?c na wzgl?dzie za?o?enia obowi?zuj?cego programu nauczania religii. Przyj?ta w zarz?dzeniu zasada b?dzie obowi?zywa? do og?oszenia nowych regulacji prawnych.

Rwnocze?nie metropolita katowicki postanowi?, ?e dzieci, ktre rozpocz??y nauk? w szkole w roku 2015/2016 lub wcze?niej, przyst?powa? b?d? do I Komunii ?wi?tej we wcze?niej ustalonych w parafiach terminach. Bez zmian pozostaj? zasady dopuszczania dzieci do tzw. wczesnej Komunii ?wi?tej.

Zarz?dzenie metropolity katowickiego poni?ej

Zarz?dzenie_I_Komunia